Közszolgálati Dolgozók Tagozata

1/7/2014/NE A NESZE ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK TAGOZATÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL (HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.08.20.)     PREAMBULUM     A Nesze Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy – az állam és a köz szolgálatában álló személyek foglakoztatási jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése érdekében – a „Közszolgálati Dolgozók Tagozata” elnevezéssel új tagozatot létesít. A tagozat keretein…

By.

min read

Megosztás

1/7/2014/NE

A NESZE ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK TAGOZATÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.08.20.)

 

 

PREAMBULUM

 

 

A Nesze Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy – az állam és a köz szolgálatában álló személyek foglakoztatási jogviszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és megvédése érdekében – a „Közszolgálati Dolgozók Tagozata” elnevezéssel új tagozatot létesít. A tagozat keretein belül – a NESZE általános célmeghatározásán felül – elődlegesen a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény alapján foglalkoztatási jogviszonyban lévő tagjainak a munkáltatóiknál történő képviseletét kívánja ellátni. A tagozatot létrehozó határozat az 1/7/2014/NE számon rögzítésre kerül.

 

 

 

Továbbiakban: 

 

 

HATÁROZAT

A NESZE KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK TAGOZATA

KÖZSZFÉRÁBAN FOGLAKOZTATOTT TAGJAINAK

VÉDELMÉRŐL ÉS KÉPVISELETÉRŐL

 

 

 

1.      A NEMZETI SZAKSZERVEZET Elnöksége, a közszférában foglakoztatási jogviszonnyal rendelkező és a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény, valamint a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény hatálya alá tartozó – a fenti törvények hatálya alatt álló munkáltatóknál, így különösen a rendőrségnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az Országgyűlési Őrségnél, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a Magyar Honvédségnél és az állami és önkormányzati szerveknél foglalkoztatott – tagjai érdekének képviseletére, az alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a KÖZSZOLGÁLATI DOLGOZÓK TAGOZATA létrehozásáról.

2.      A tagozat létrehozásának célja, hogy olyan tisztségviselőkkel rendelkező és képviseletre jogosult szervet hozzon létre, amelynek a feladata az, hogy elsődlegesen a 1. pontban felsorolt törvények hatálya alá tartozó jogviszonyban foglalkoztatott tagjainak a – felsorolt munkáltatóknál történő – képviseletét ellássa, valamint a tagok jogviszonyával kapcsolatos érdekeit előmozdítsa és megvédje.

3.      A NESZE tisztségviselőinek feladata, hogy a NESZE céljainak és alapszabályának megfelelően szervezzék, irányítsák, felügyeljék és képviseljék a NESZE tevékenységét, gondoskodjanak a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.

4.      Tagozatvezető feladatai:

a)   A szervezet tisztviselője, az általa vezetett tagozat képviseletében eljárhat, kivéve azokat az ügyeket, amelyekre Alapszabály a Taggyűlés vagy valamely másik tisztviselő kizárólagos hatáskörét állapítja meg,

b)   köteles a tagozat tagjainak a kért felvilágosítást megadni, jelzett problémáikat, észrevételeiket az Elnökség felé továbbítani,

c)    a szakszervezet tagozatvezetővel azonos munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjait a munkáltató felé képviseli,

d)   segítsen a tagozat tagjainak a szakszervezeti tevékenységükben,

e)    toborozzon további tagokat a szakszervezetbe,

f)     működjön együtt a többi tagozattal.

5.      Tagdíj mértéke: A Taggyűlés évente meghatározza a legkevesebb befizetendő tagdíj mértékét (minimum tagdíj). A tag dönthet ennél nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, illetve egyes tagozatok tagjaiktól megkövetelhetik magasabb összegű tagdíj megfizetését, azonban ez a tagnak érdekképviselet, érdekvédelem és jogi képviselet igénybe vételére vonatkozó, valamint szavazati jogát nem érintheti, ezen jogok a minimum tagdíj befizetésével már mindenki számára egyenlően elérhetőek.

A Taggyűlés az alakuló ülésén meghatározza a pártolói tagdíj mértékét. A pártoló tag dönthet nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, valamint jogosult belépni a NESZE bármely tagozatába és az esetlegesen ott előírt további tagdíj megfizetése után a tagozat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.

6.      Tagdíj fizetésének módja: A havonta esedékes tagdíjat illetményből, bérből történő levonás útján, illetőleg készpénzben, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással, tárgyhónap 15. napjáig történő teljesítéssel kell megfizetni. A havonta esedékes tagdíjat egy évre, félévre vagy negyedévre előre is meg lehet fizetni.

7.      A befolyt tagdíj felhasználása: A befolyt minimum, illetve a tagok által önként befizetett magasabb tagdíjat a NESZE Elnöksége jogosult felhasználni az éves, központi költségvetési tervnek megfelelően. Az egyes tagozatok tagsági követelménye miatt megfizetett további tagdíjat a NESZE Elnöksége köteles elsősorban a tagozat által nyújtott szolgáltatás lehető legjobb színvonalú nyújtására fordítani.

 

 

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1.      Tagozatok jogállásáról a NESZE Alapszabálya rendelkezik, mely a következő:

NESZE Alapszabály: 9.4. Tagozatok

 

A tagozatok a tagok azonos érdekek, közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység mentén szerveződő, de a NESZE keretén belül működő csoportok.

 

A tagozatok létrehozását a NESZE Taggyűlésén kell bejelenteni. A bejelentést követően a Taggyűlés megválasztja a tagozat vezetőjét.

 

Minden munkáltatónál, ahol a NESZE tagsággal rendelkezik, a munkavállalók megfelelő képviselete érdekében képviseleti célú tagozatot lehet létrehozni. Egy munkáltatónál csak egy ilyen tagozat működhet.

 

A fenti, képviseleti tagozatokon felül a tagok közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység, egyéb szolgáltatás szervezett igénybevételére tagozatot alapíthatnak (például nyugdíjas tagozat), vagy jogukban áll az Elnökség által létrehozott tagozatokba belépni és a tagozati tagsággal járó többletszolgáltatásokat igénybe venni, kötelesek azonban a tagozati tagsággal esetlegesen velejáró többletfeltételeket teljesíteni.

 

Egy tag egyszerre több tagozatnak is tagja lehet.

 

A tag a tagozatból a tagozatban meghatározott szabályok szerinti elszámolást követően (például részére kiadott sporteszközök leadása) léphet ki. A tagozatból történő kilépés nem jelenti a szakszervezetből történő kilépést. Tagozatból tagot, ameddig tagozati kötelezettségeit teljesíti, kizárni nem lehet.

 

 

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1) 

a) Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Elnöksége, elnökség határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,

b) vagy amíg a szervezet határozatképes Taggyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

 

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten a Nesze működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni.

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.