Személy- és Vagyonőri Tagozat

1/5/2014/NE A NESZE ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAGOZATÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL (HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.08.06.)     PREAMBULUM   A Nesze Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy a vagyonvédelmi, biztonsági cégeknél, valamint, a 2005. évi CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. -ban felsoroltak alapján, alkalmazotti státusban lévő tagjai számára létrehoz egy képviseleti tagozatot, a munkáltatóknál való érdekeik képviseletére,…

By.

min read

Megosztás

1/5/2014/NE

A NESZE ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAGOZATÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.08.06.)

 

 

PREAMBULUM

 

A Nesze Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy a vagyonvédelmi, biztonsági cégeknél, valamint, a 2005. évi CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. -ban felsoroltak alapján, alkalmazotti státusban lévő tagjai számára létrehoz egy képviseleti tagozatot, a munkáltatóknál való érdekeik képviseletére, mely 1/5/2014/NE határozat számon rögzítésre kerül.

 

 

Továbbiakban: 

 

 

HATÁROZAT

A NESZE VAGYONVÉDELMI, BIZTOSNÁGI CÉGEKNÉL, VALAMINT A 2005. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. –BAN FELSOROLTAK ALAPJÁN, ALKALMAZOTTI STÁTUSBAN LÉVŐ TAGJAINAK VÉDELMÉRŐL

 

1.      A NEMZETI SZAKSZERVEZET Elnöksége, a vagyonvédelmi, biztonsági cégeknél, valamint, a 2005. évi CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. -ban felsoroltak alapján, tagjai érdekének képviseletére, alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAGAZATA létrehozásáról.

2.      A NESZE tisztségviselőinek feladata, hogy a NESZE céljainak és alapszabályának megfelelően szervezzék, irányítsák, felügyeljék és képviseljék a NESZE tevékenységét, gondoskodjanak a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.

3.      Tagozatvezető feladatai:

a)   A szervezet tisztviselője, az általa vezetett tagozat képviseletében eljárhat, kivéve azokat az ügyeket, amelyekre Alapszabály a Taggyűlés vagy valamely másik tisztviselő kizárólagos hatáskörét állapítja meg,

b)   köteles a tagozat tagjainak a kért felvilágosítást megadni, jelzett problémáikat, észrevételeiket az Elnökség felé továbbítani,

c)    a szakszervezet tagozatvezetővel azonos munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjait a munkáltató felé képviseli,

d)   segítsen a tagozat tagjainak a szakszervezeti tevékenységükben.

e)    toborozzon további tagokat a szakszervezetbe.

f)     működjön együtt a többi tagozattal.

4.       Tagdíj mértéke: A Taggyűlés évente meghatározza a legkevesebb befizetendő tagdíj mértékét (minimum tagdíj). A tag dönthet ennél nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, illetve egyes tagozatok tagjaiktól megkövetelhetik magasabb összegű tagdíj megfizetését, azonban ez a tagnak érdekképviselet, érdekvédelem és jogi képviselet igénybe vételére vonatkozó, valamint szavazati jogát nem érintheti, ezen jogok a minimum tagdíj befizetésével már mindenki számára egyenlően elérhetőek.

A Taggyűlés az alakuló ülésén meghatározza a pártolói tagdíj mértékét. A pártoló tag dönthet nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, valamint jogosult belépni a NESZE bármely tagozatába és az esetlegesen ott előírt további tagdíj megfizetése után a tagozat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.

5.       Tagdíj fizetésének módja: A havonta esedékes tagdíjat illetményből, bérből történő levonás útján, illetőleg készpénzben, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással, tárgyhónap 15. napjáig történő teljesítéssel kell megfizetni. A havonta esedékes tagdíjat egy évre, félévre vagy negyedévre előre is meg lehet fizetni.

6.       A befolyt tagdíj felhasználása: A befolyt minimum, illetve a tagok által önként befizetett magasabb tagdíjat a NESZE Elnöksége jogosult felhasználni az éves, központi költségvetési tervnek megfelelően. Az egyes tagozatok tagsági követelménye miatt megfizetett további tagdíjat a NESZE Elnöksége köteles elsősorban a tagozat által nyújtott szolgáltatás lehető legjobb színvonalú nyújtására fordítani.

 

 

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1.      Tagozatok jogállásáról a NESZE Alapszabálya rendelkezik, mely a következő:

NESZE Alapszabály: 9.4. Tagozatok

 

A tagozatok a tagok azonos érdekek, közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység mentén szerveződő, de a NESZE keretén belül működő csoportok.

 

A tagozatok létrehozását a NESZE Taggyűlésén kell bejelenteni. A bejelentést követően a Taggyűlés megválasztja a tagozat vezetőjét.

 

Minden munkáltatónál, ahol a NESZE tagsággal rendelkezik, a munkavállalók megfelelő képviselete érdekében képviseleti célú tagozatot lehet létrehozni. Egy munkáltatónál csak egy ilyen tagozat működhet.

 

A fenti, képviseleti tagozatokon felül a tagok közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység, egyéb szolgáltatás szervezett igénybevételére tagozatot alapíthatnak (például nyugdíjas tagozat), vagy jogukban áll az Elnökség által létrehozott tagozatokba belépni és a tagozati tagsággal járó többletszolgáltatásokat igénybe venni, kötelesek azonban a tagozati tagsággal esetlegesen velejáró többletfeltételeket teljesíteni.

 

Egy tag egyszerre több tagozatnak is tagja lehet.

 

A tag a tagozatból a tagozatban meghatározott szabályok szerinti elszámolást követően (például részére kiadott sporteszközök leadása) léphet ki. A tagozatból történő kilépés nem jelenti a szakszervezetből történő kilépést. Tagozatból tagot, ameddig tagozati kötelezettségeit teljesíti, kizárni nem lehet.

 

 

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1) 

a) Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Elnöksége, elnökség határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,

b) vagy amíg a szervezet határozatképes Taggyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten a Nesze működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni.

Megosztás

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.