Postai dolgozók

A Magyar Posta Zrt. alkalmazásában álló tagjaink érdekképviseleti egysége

1/4/2014/NE

AZ NSZ ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

POSTAI DOLGOZÓK TAGOZATÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.04.22.)

PREAMBULUM

Az NSZ Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy a Magyar Posta Zrt.-nél dolgozó, alkalmazotti státusban lévő tagjai számára létrehoz egy képviseleti tagozatot, a munkáltatónál való érdekeik képviseletére, mely 1/4/2014/NE Határozat számon rögzítésre kerül.

Továbbiakban: 

HATÁROZAT

AZ NSZ MAGYAR POSTA ZRT.-NÉL ALKALMAZOTTI STÁTUSBAN LÉVŐ TAGJAINAK VÉDELMÉRŐL

 1. A NEMZETI SZAKSZERVEZET Elnöksége, a Magyar Posta Zrt.-nél alkalmazásban álló tagjai érdekének képviseletére, alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a POSTAI DOLGOZÓK TAGOZATA létrehozásáról.
 2. Az NSZ tisztségviselőinek feladata, hogy az NSZ céljainak és alapszabályának megfelelően szervezzék, irányítsák, felügyeljék és képviseljék az NSZ tevékenységét, gondoskodjanak a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.
 3. Tagozatvezető feladatai:
  1. A szervezet tisztviselője, az általa vezetett tagozat képviseletében eljárhat, kivéve azokat az ügyeket, amelyekre Alapszabály a Taggyűlés vagy valamely másik tisztviselő kizárólagos hatáskörét állapítja meg,
  2. köteles a tagozat tagjainak a kért felvilágosítást megadni, jelzett problémáikat, észrevételeiket az Elnökség felé továbbítani,
  3. a szakszervezet tagozatvezetővel azonos munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjait a munkáltató felé képviseli,
  4. segítsen a tagozat tagjainak a szakszervezeti tevékenységükben.
  5. toborozzon további tagokat a szakszervezetbe.
  6. működjön együtt a többi tagozattal.
 4. Tagdíj mértéke: A Taggyűlés évente meghatározza a legkevesebb befizetendő tagdíj mértékét (minimum tagdíj). A tag dönthet ennél nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, illetve egyes tagozatok tagjaiktól megkövetelhetik magasabb összegű tagdíj megfizetését, azonban ez a tagnak érdekképviselet, érdekvédelem és jogi képviselet igénybe vételére vonatkozó, valamint szavazati jogát nem érintheti, ezen jogok a minimum tagdíj befizetésével már mindenki számára egyenlően elérhetőek.
  A Taggyűlés az alakuló ülésén meghatározza a pártolói tagdíj mértékét. A pártoló tag dönthet nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, valamint jogosult belépni az NSZ bármely tagozatába és az esetlegesen ott előírt további tagdíj megfizetése után a tagozat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.
 5. Tagdíj fizetésének módja: A havonta esedékes tagdíjat illetményből, bérből történő levonás útján, illetőleg készpénzben, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással, tárgyhónap 15. napjáig történő teljesítéssel kell megfizetni. A havonta esedékes tagdíjat egy évre, félévre vagy negyedévre előre is meg lehet fizetni.
 6. A befolyt tagdíj felhasználása: A befolyt minimum, illetve a tagok által önként befizetett magasabb tagdíjat az NSZ Elnöksége jogosult felhasználni az éves, központi költségvetési tervnek megfelelően. Az egyes tagozatok tagsági követelménye miatt megfizetett további tagdíjat a NSZ Elnöksége köteles elsősorban a tagozat által nyújtott szolgáltatás lehető legjobb színvonalú nyújtására fordítani.

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Tagozatok jogállásáról az NSZ Alapszabálya rendelkezik, mely a következő:

NSZ Alapszabály: 9.4. Tagozatok

A tagozatok a tagok azonos érdekek, közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység mentén szerveződő, de az NSZ keretén belül működő csoportok.

A tagozatok létrehozását az NSZ Taggyűlésén kell bejelenteni. A bejelentést követően a Taggyűlés megválasztja a tagozat vezetőjét.

Minden munkáltatónál, ahol az NSZ tagsággal rendelkezik, a munkavállalók megfelelő képviselete érdekében képviseleti célú tagozatot lehet létrehozni. Egy munkáltatónál csak egy ilyen tagozat működhet.

A fenti, képviseleti tagozatokon felül a tagok közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység, egyéb szolgáltatás szervezett igénybevételére tagozatot alapíthatnak (például nyugdíjas tagozat), vagy jogukban áll az Elnökség által létrehozott tagozatokba belépni és a tagozati tagsággal járó többletszolgáltatásokat igénybe venni, kötelesek azonban a tagozati tagsággal esetlegesen velejáró többletfeltételeket teljesíteni.

Egy tag egyszerre több tagozatnak is tagja lehet.

A tag a tagozatból a tagozatban meghatározott szabályok szerinti elszámolást követően (például részére kiadott sporteszközök leadása) léphet ki. A tagozatból történő kilépés nem jelenti a szakszervezetből történő kilépést. Tagozatból tagot, ameddig tagozati kötelezettségeit teljesíti, kizárni nem lehet.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Elnöksége, elnökség határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,
  2. vagy amíg a szervezet határozatképes Taggyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten az NSZ működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni.

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.