Személy- és vagyonőr tagjaink érdekképviselete

1/5/2014/NE

AZ NSZ ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATA

SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAGOZATÁNAK ALAPÍTÁSÁRÓL

(HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.08.06.)

PREAMBULUM

Az NSZ Elnöksége, a mai napon döntött arról, hogy a vagyonvédelmi, biztonsági cégeknél, valamint, a 2005. évi CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. -ban felsoroltak alapján, alkalmazotti státusban lévő tagjai számára létrehoz egy képviseleti tagozatot, a munkáltatóknál való érdekeik képviseletére, mely 1/5/2014/NE határozat számon rögzítésre kerül.

Továbbiakban: 

HATÁROZAT

AZ NSZ VAGYONVÉDELMI, BIZTONSÁGI CÉGEKNÉL, VALAMINT A 2005. ÉVI CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. –BAN FELSOROLTAK ALAPJÁN, ALKALMAZOTTI STÁTUSBAN LÉVŐ TAGJAINAK VÉDELMÉRŐL

 1. A NEMZETI SZAKSZERVEZET Elnöksége, a vagyonvédelmi, biztonsági cégeknél, valamint, a évi CXXXIII. TÖRVÉNY, 1 §. -ban felsoroltak alapján, tagjai érdekének képviseletére, alapszabályban vállalt kötelezettségének eleget téve rendelkezik határozatában a SZEMÉLY- ÉS VAGYONŐR TAGOZATA létrehozásáról.
 2. Az NSZ tisztségviselőinek feladata, hogy az NSZ céljainak és alapszabályának megfelelően szervezzék, irányítsák, felügyeljék és képviseljék az NSZ tevékenységét, gondoskodjanak a taggyűlés határozatainak végrehajtásáról.
 3. Tagozatvezető feladatai:
  1. A szervezet tisztviselője, az általa vezetett tagozat képviseletében eljárhat, kivéve azokat az ügyeket, amelyekre Alapszabály a Taggyűlés vagy valamely másik tisztviselő kizárólagos hatáskörét állapítja meg,
  2. köteles a tagozat tagjainak a kért felvilágosítást megadni, jelzett problémáikat, észrevételeiket az Elnökség felé továbbítani,
  3. a szakszervezet tagozatvezetővel azonos munkáltatónál munkaviszonyban álló tagjait a munkáltató felé képviseli,
  4. segítsen a tagozat tagjainak a szakszervezeti tevékenységükben.
  5. toborozzon további tagokat a szakszervezetbe.
  6. működjön együtt a többi tagozattal.
 4. Tagdíj mértéke: A Taggyűlés évente meghatározza a legkevesebb befizetendő tagdíj mértékét (minimum tagdíj). A tag dönthet ennél nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, illetve egyes tagozatok tagjaiktól megkövetelhetik magasabb összegű tagdíj megfizetését, azonban ez a tagnak érdekképviselet, érdekvédelem és jogi képviselet igénybe vételére vonatkozó, valamint szavazati jogát nem érintheti, ezen jogok a minimum tagdíj befizetésével már mindenki számára egyenlően elérhetőek.
  A Taggyűlés az alakuló ülésén meghatározza a pártolói tagdíj mértékét. A pártoló tag dönthet nagyobb összegű tagdíj fizetéséről, valamint jogosult belépni az NSZ bármely tagozatába és az esetlegesen ott előírt további tagdíj megfizetése után a tagozat által nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti.
 5. Tagdíj fizetésének módja: A havonta esedékes tagdíjat illetményből, bérből történő levonás útján, illetőleg készpénzben, csoportos beszedési megbízással vagy átutalással, tárgyhónap 15. napjáig történő teljesítéssel kell megfizetni. A havonta esedékes tagdíjat egy évre, félévre vagy negyedévre előre is meg lehet fizetni.
 6. A befolyt tagdíj felhasználása: A befolyt minimum, illetve a tagok által önként befizetett magasabb tagdíjat az NSZ Elnöksége jogosult felhasználni az éves, központi költségvetési tervnek megfelelően. Az egyes tagozatok tagsági követelménye miatt megfizetett további tagdíjat az NSZ Elnöksége köteles elsősorban a tagozat által nyújtott szolgáltatás lehető legjobb színvonalú nyújtására fordítani.

2. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Tagozatok jogállásáról az NSZ Alapszabálya rendelkezik, mely a következő:

NSZ Alapszabály: 9.4. Tagozatok

A tagozatok a tagok azonos érdekek, közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység mentén szerveződő, de az NSZ keretén belül működő csoportok.

A tagozatok létrehozását az NSZ Taggyűlésén kell bejelenteni. A bejelentést követően a Taggyűlés megválasztja a tagozat vezetőjét.

Minden munkáltatónál, ahol az NSZ tagsággal rendelkezik, a munkavállalók megfelelő képviselete érdekében képviseleti célú tagozatot lehet létrehozni. Egy munkáltatónál csak egy ilyen tagozat működhet. 

A fenti, képviseleti tagozatokon felül a tagok közös érdeklődés, kulturális és szabadidős tevékenység, egyéb szolgáltatás szervezett igénybevételére tagozatot alapíthatnak (például nyugdíjas tagozat), vagy jogukban áll az Elnökség által létrehozott tagozatokba belépni és a tagozati tagsággal járó többletszolgáltatásokat igénybe venni, kötelesek azonban a tagozati tagsággal esetlegesen velejáró többletfeltételeket teljesíteni.

Egy tag egyszerre több tagozatnak is tagja lehet.

A tag a tagozatból a tagozatban meghatározott szabályok szerinti elszámolást követően (például részére kiadott sporteszközök leadása) léphet ki. A tagozatból történő kilépés nem jelenti a szakszervezetből történő kilépést. Tagozatból tagot, ameddig tagozati kötelezettségeit teljesíti, kizárni nem lehet.

3. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  1. Jelen határozat hatálya fennmarad, amíg azt a szervezet Elnöksége, elnökség határozatának egyhangú döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi,
  2. vagy amíg a szervezet határozatképes Taggyűlése 2/3-os többséggel, határozati döntésével azt nem módosítja, vagy hatályon kívül nem helyezi.

Jelen határozat célja csak, és kifejezetten az NSZ működését, tagjainak megelégedettségét és védelmét hivatott szolgálni. 

Ez a webhely cookie-kat használ szolgáltatásai biztosításához és a forgalom elemzéséhez.